Contributie

EHBO Vereniging Heerlen is een vereniging vr en dr vrijwilligers. Een aantal leden wordt echter via hun werkgever "verplicht" tot het volgen van de EHBO herhalingslessen. Meestal wordt de contributie voor deze leden ook door de werkgever betaald. Derhalve kent EHBO Vereniging Heerlen twee contributiebedragen:

Het "dubbele" contributiebedrag is per het verenigingsjaar 1999 ingevoerd, na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 17 februari 1998. Het "dubbele" contributiebedrag is ingevoerd op advies van EHBO Limburg, en heeft o.a. als reden de extra administratiekosten te dekken die gemoeid zijn met het maken en versturen van de door de werkgevers gevraagde rekeningen.

Het contributiebedrag vanaf het verenigingsjaar 2014 is door de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 maart 2013 als volgt vastgesteld:

35,00 voor vrijwilligers
70,00 voor bedrijven

Het contributiebedrag vanaf het verenigingsjaar 2017 is door de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 15 maart 2016 als volgt vastgesteld:

37,50 voor vrijwilligers
75,00 voor bedrijven

Nieuwe leden die zich gedurende het verenigingsjaar aanmelden betalen 7,50 inschrijfgeld n de contributie voor het lopende verenigingsjaar. Pas na ontvangst van de betaling van inschrijfgeld en contributie bent u definitief als lid ingeschreven.

LET OP: Bestaande leden dienen de contributie voor een bepaald verenigingsjaar te voldoen vr 1 december van het voorafgaande jaar! (Bijvoorbeeld: de contributie voor 2013 dient vr 1 december 2012 voldaan te zijn).
Elk lid is zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de contributie, ook al wordt deze door de werkgever betaald.

Contributiebetalingen die binnen komen n 1 december worden verhoogd met 7,50 administratiekosten. Dit komt doordat wij op 1 december van elk jaar de gegevens van de leden moeten doorgeven aan het secretariaat van EHBO Limburg. Leden die op dat moment (nog) niet hebben betaald worden als lid uitgeschreven. Indien de betaling alsnog na 1 december binnen komt, betekent dit dat wij een lid weer opnieuw moeten inschrijven. Vandaar dat wij dan deze extra administratiekosten in rekening brengen. Pas na betaling van het lidmaatschapsbedrag en de administratiekosten wordt u weer opnieuw als lid ingeschreven. Deze aanmelding bij EHBO Limburg is o.a. belangrijk voor de verzekering.

Voor vragen over de contributie van EHBO Vereniging Heerlen en/of overige vragen van financile aard kunt u contact opnemen met de heer Huub Ubachs, penningmeester ad interim van de vereniging.

Telefoon: 06-19661074
E-mail: penningmeester@ehboheerlen.nl